Biển số xe cũ hiện tại có cần đổi sang biển số định danh không?

Tin tức

Biển số xe cũ hiện tại có cần đổi sang biển số định danh không?

Ngày cập nhật: 29-08-2023

Biển số xe cũ hiện tại có cần đổi sang biển số định danh không?

 

Với những xe đã đăng ký biển 5 số trước khi Thông tư 24 có hiệu lực, và chưa thực hiện thủ tục thu hồi, số biển đó sẽ được xem là biển số định danh của chủ xe.

Theo quy định, biển số xe định danh không áp dụng đối với biển 3 số và 4 số mà chỉ áp dụng với biển 5 số. Vì vậy, trường hợp biển số xe 5 số đã đăng ký trước ngày 15/8/2023 sẽ không bị ảnh hưởng và vẫn được sử dụng bình thường. Các chủ xe đang sử dụng xe mang biển 3 và 4 số cũng có thể tham gia giao thông như thường lệ.

Biển số xe cũ hiện tại có cần đổi sang biển số định danh không?

Tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, và Khoản 4 Điều 39 Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 1/7/2023 của Bộ Công an quy định như sau:

Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (ngày 15/8/2023) mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.

Đối với xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu "LD," "DA," "MĐ," "R," thì vẫn được phép tiếp tục tham gia giao thông, trừ khi chủ xe có nhu cầu cấp biển số theo quy định của Thông tư này.

Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số, thì cũng vẫn được phép tiếp tục tham gia giao thông, trừ khi chủ xe có nhu cầu cấp biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư này, trong trường hợp này, biển số 3 hoặc 4 số sẽ được thu hồi và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Gửi email

Quay lại

So sánh
xe
So sánh xe
So sánh xe

Dự toán
chi phí
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí

Trả gópTrả góp Trả góp